Dự án Thành Công

Tên dự án

: Khu đô thị sinh thái Thành Công, huyện Kinh
  Môn(giai đoạn 1).

Tên công trình

: Di chuyển đường dây trung thế và xây
  dựng trạm biến áp.

Địa điểm

: Xã Hiệp An, huyện kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Chủ đầu tư

: Xã Hiệp An, huyện kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Đơn vị TVGS thi công

: Công ty TNHH Tư vấn khảo sát địa chất và
   xây dựng Hải Dương.

Ngày khởi công

: Ngày 05/11/2018

 

Thông tin chi tiết